Stanovy

 

1. Název: Lutherova společnost

2. Sídlo: V Jirchářích 14/152, 110 00 Praha 1 – Nové Město

3. Poslání společnosti:
3.1. Lutherova společnost (dále jen SPOLEČNOST) je nezávislá právnická osoba sdružující členy na základě společného zájmu.
3.2. Cílem SPOLEČNOSTI je šířit a rozvíjet duchovní odkaz Dr. Martina Luthera. SPOLEČNOST se zaměřuje na poznání a prostředkování života a díla tohoto reformátora církve, jeho následovníků i nositelů jeho duchovního odkazu.
3.3. SPOLEČNOST své poslání realizuje vydáváním publikací, přednáškami, konferencemi, kursy, pořádáním různých dalších akcí a také navazováním styků s partnerskými organizacemi v ČR i v zahraničí.

4. Členství
4.1. Členem SPOLEČNOSTI (dále jen členem) se může stát fyzická i právnická osoba bez ohledu na státní příslušnost, resp. své sídlo, která se ztotožňuje s posláním SPOLEČNOSTI a má zájem podílet se na její činnosti.
4.2. O členství v SPOLEČNOSTI se žádá podáním přihlášky. O přijetí člena rozhoduje Výbor SPOLEČNOSTI.
4.3. Členství v SPOLEČNOSTI zaniká vystoupením, úmrtím, zánikem právnické osoby nebo vyloučením z řad členů pro závažné porušení povinností vyplývajících z členství, o čemž rozhoduje Výbor SPOLEČNOSTI, resp. zánikem SPOLEČNOSTI. Člen má právo se proti rozhodnutí Výboru SPOLEČNOSTI o svém vyloučení odvolat ke Členské schůzi SPOLEČNOSTI, které rozhodne s konečnou platností. Rozhodnutí o vyloučení člena může být přezkoumáno soudem, a to na návrh vyloučeného člena. Návrh na přezkoumání musí být u soudu podán nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení, resp. oznámení rozhodnutí o vyloučení.
4.4. Každý člen má právo účastnit se a hlasovat na Členské schůzi SPOLEČNOSTI, volit a být volen do Výboru SPOLEČNOSTI, vyjadřovat se k činnosti SPOLEČNOSTI, předkládat návrhy, podněty a kritické připomínky, podílet se na akcích SPOLEČNOSTI a požadovat informace spojené s oblastí jejího poslání.
4.5. Každý člen má povinnost působit k naplňování cílů SPOLEČNOSTI, což činí plněním úkolů, kterými byl pověřen anebo svou dobrovolnou činností. K povinnosti člena neoddělitelně patří platit každoročně členský příspěvek na podporu činnosti SPOLEČNOSTI, jehož minimální výši stanovuje na základě směrnice Výbor SPOLEČNOSTI. Členství zaniká, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené SPOLEČNOSTÍ dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
4.6. Každý člen SPOLEČNOSTI může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu SPOLEČNOSTI pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů SPOLEČNOSTI, a to do 3 měsíců poté, co se člen dozvěděl o takovémto rozhodnutí, nejpozději však do 1 rok od jeho učinění.
4.7 SPOLEČNOST vede seznam členů, zápisy a výmazy týkající se členství osob ve SPOLEČNOSTI v seznamu členů provádí tajemník. Seznam členů není veřejně zpřístupněn.

5. Orgány SPOLEČNOSTI
5.1. Členská schůze
5.1.1. Členská schůze SPOLEČNOSTI (dále jen členská schůze) je nejvyšším orgánem SPOLEČNOSTI složeným ze všech jejích členů a je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.
5.1.2. Jeho zasedání svolává místopředseda SPOLEČNOSTI, popřípadě místo něj tajemník SPOLEČNOSTI, nemůže-li být zasedání svoláno místopředsedou, a to minimálně jednou do roka anebo do 30 dnů, požádá-li o to alespoň třetina členů. Program zasedání členské schůze připravuje místopředseda SPOLEČNOSTI. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Pozvánka na zasedání členské schůze se zasílá emailem na emailové adresy členů uvedených v seznamu členů. Každý člen je povinen neprodleně ohlásit tajemníkovi SPOLEČNOSTI změnu poštovní a emailové adresy. Pokud by se pozvánka z emailové adresy člena vrátila jako nedoručitelná, pošle ji tajemník SPOLEČNOSTI na adresu člena poštou.
5.1.3. Každý člen má při hlasování členské schůze jeden hlas. Při všech hlasováních rozhoduje prostá většina přítomných členů, není-li dále uvedeno jinak.
5.1.4. Členská schůze volí a odvolává volené členy Výboru SPOLEČNOSTI, Kontrolní komise SPOLEČNOSTI, schvaluje rozpočet a rozhoduje o zásadních otázkách činnosti SPOLEČNOSTI. K rozhodnutí o změně Stanov SPOLEČNOSTI a k jejímu zániku je třeba, aby s tím souhlasila nadpoloviční většina všech členů.
5.2. Výbor
5.2.1. Výbor SPOLEČNOSTI (dále jen výbor) je výkonným orgánem SPOLEČNOSTI, který se skládá ze stálé a volené části, přičemž postavení členů obou částí výboru je rovnocenné.
5.2.2. Stálá část výboru je složena ze členů Přípravného výboru SPOLEČNOSTI. V případě, že některý z nich vystoupí z řad členů SPOLEČNOSTI, postupuje se dle bodu 5.2.4.
5.2.3. Člena stálé části výboru může odvolat pouze výbor, a to na návrh kteréhokoliv ze členů SPOLEČNOSTI; dotčený člen stálé části výboru se v takovém případě zdrží hlasování. K platnosti hlasování je potřebná přítomnost alespoň 2/3 všech členů výboru.
5.2.4. Členy stálé části výboru volí hlasováním pouze výbor a to z řad členů volené části výboru na návrh kteréhokoliv ze členů SPOLEČNOSTI; dotčený člen volené části výboru se v takovém případě zdrží hlasování a nenavrhuje na funkci sám sebe. K platnosti hlasování je potřebná přítomnost alespoň 2/3 všech členů výboru.
5.2.5. Stálá část výboru má 4 členy a smyslem její existence je zajištění kontinuity směřování a poslání SPOLEČNOSTI na dobu delší, než je volební období členů volené části výboru.
5.2.6. Volená část výboru je složena ze členů zvolených do této funkce členskou schůzí a to na dobu 4 let. Po uplynutí funkčního období zastává člen výboru svou funkci až do zvolení svého nástupce, resp. svého znovuzvolení.
5.2.7. Členové volené části výboru mohou být odvoláni ze své funkce členskou schůzí na návrh kteréhokoliv ze členů SPOLEČNOSTI.
5.2.8. Volená část výboru má nejvýše shodný počet členů jako stálá část. Toto ustanovení se netýká počtu již zvolených členů volené části výboru v případě, že se sníží počet členů stálé části.
5.2.9. Člen výboru se může svého členství ve výboru vzdát formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla SPOLEČNOSTI s účinností od data doručení tohoto dopisu, nebo tak může učinit s okamžitou platností veřejně na členské schůzi či zasedání výboru, což se stvrdí zápisem.
5.2.10. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně a je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů, přičemž se při hlasováních rozhoduje prostou většinou přítomných členů výboru, neurčují-li tyto stanovy jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Na žádost nejméně 3 členů výboru a s udáním důvodu musí být svoláno mimořádné zasedání výboru.
5.2.11. Výbor vydává vnitřní směrnice, kterými upravuje činnost SPOLEČNOSTI ve smyslu platných stanov. Vypracovává plán činnosti SPOLEČNOSTI, vypracovává rozpočet SPOLEČNOSTI. Výbor schvaluje přijetí členů stejně tak i jejich vyloučení z řad členů SPOLEČNOSTI.
5.2.12. Členové výboru volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a tajemníka tajně, pokud s volbou do této funkce souhlasí. K platnosti hlasování je potřebná přítomnost alespoň 2/3 všech členů výboru. Volební období takto zvolených funkcionářů je 4 roky. Po uplynutí funkčního období setrvá člen výboru ve své funkci až do zvolení svého nástupce, resp. znovuzvolení. Funkce a členství ve výboru automaticky zanikne ke dni ukončení členství ve SPOLEČNOSTI.
5.3. Statutární orgán
5.3.1. Statutární orgán je kolektivní a tvoří ho předseda, místopředseda a tajemník. Každý z nich je oprávněn zastupovat SPOLEČNOST samostatně.
5.3.2. Předseda SPOLEČNOSTI je statutárním orgánem SPOLEČNOSTI, který zastupuje SPOLEČNOST samostatně. Předseda SPOLEČNOSTI reprezentuje SPOLEČNOST na veřejnosti.
5.3.3. Místopředseda SPOLEČNOSTI je statutárním orgánem SPOLEČNOSTI, který zastupuje SPOLEČNOST samostatně. Úzce spolupracuje s Předsedou SPOLEČNOSTI. Místopředseda SPOLEČNOSTI je odpovědný za šíření poslání SPOLEČNOSTI, organizuje konference a přednášky a je odpovědný za ediční činnost SPOLEČNOSTI.
5.3.4. Tajemník SPOLEČNOSTI je statutárním orgánem SPOLEČNOSTI, který zastupuje SPOLEČNOST samostatně. Obstarává zejména administrativní záležitosti SPOLEČNOSTI a vykonává funkci pokladníka SPOLEČNOSTI.

6. Hospodaření
6.1. SPOLEČNOST svou činnost zabezpečuje: a) výběrem členských příspěvků; b) získáváním dotací od orgánů státní správy nebo samosprávy; c) přijímáním grantů, sponzorských darů, darů, dědictví; d) výnosy z dobročinných akcí; e) výtěžkem z činností, kterými realizuje své poslání; f) úroky z vkladů ; g) peněžitými i nepeněžitými dary právnických a fyzických osob z domova i ze zahraničí; atp.
6.2. SPOLEČNOST vede předepsané účetnictví ve smyslu platných právních předpisů.
6.3. Ke dni svého vzniku SPOLEČNOST neměla žádný majetek. Pořídí-li si SPOLEČNOST majetek ze svých prostředků nebo jej získá způsobem, který není v rozporu s platnými právními předpisy, stane se jejím výlučným vlastnictvím.
6.4. Kontrolu hospodaření SPOLEČNOSTI provádí Kontrolní komise SPOLEČNOSTI, která má tři členy zvolené členskou schůzí na dobu 4 let; tito nemůžou být zároveň členy výboru. Kontrolní komise jednou ročně provádí kontrolu a následně upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. O své činnosti podává zprávu členské schůzi.

7. Zrušení a zánik SPOLEČNOSTI
7.1. Zrušení SPOLEČNOSTI a majetkové vypořádání po jejím zániku se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Při zrušení SPOLEČNOSTI s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle SPOLEČNOSTI všem členům. Likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem tak, že ho předá jinému spolku založenému na myšlence Martina Luthera a jeho následovníků.
7.2. O zániku SPOLEČNOSTI dobrovolným rozpuštěním rozhoduje Členská schůze SPOLEČNOSTI nadpoloviční většinou všech členů SPOLEČNOSTI.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí SPOLEČNOSTI v Praze dne 5. 10. 2016.