Publikace

Námi vydané publikace objednávejte v České republice u Nakladatelství a knihkupectví Kalich www.ekalich.cz, na Slovensku již brzy ve vydavatelství Tranoscius www.tranoscius.sk.

Při hromadných objednávkách nás kontaktujte přímo, v takovém případě poskytujeme individuální slevy.

„Marek Říčan – C. F. W. Walther. Obhájce luterství“ (Lutherova společnost, Praha 2022, 1. vydání, 216 stran, doporučená prodejní cena 299 Kč/EUR 12).

Kniha „C. F. W. Walther. Obhájce luterství“ představuje zakladatele a teologa Luterské církve – missourské synody z hlediska jeho života, díla a teologie. Obsahuje stať o jeho přednáškách o rozlišování Zákona a evangelia a čtyři jeho texty, které čtenáři umožní seznámit se s jeho základními důrazy a s jeho zápasem o čisté luterské učení. Jeho postoje a jednání, kdy překonával překážky v novém prostředí, rozvinul svůj potenciál a zúročil možnosti nejvyšších funkcí, které v církvi zastával, k jejímu povznesení a ke službě národu, jsou inspirací i dnes. Tou je rovněž jeho úsilí zachovat si svou konfesní identitu a poukazovat na její obsahovou hodnotu tváří v tvář různým ideovým proudům a společenským pohybům.

Jana Jarolímová, Jaroslav Vokoun, Tomáš M. Živný et al: Zákon a Evangelium. Edice Lutheranus – Studie a texty k teologii a dějinám luterské reformace – svazek 7. (Lutherova společnost, Praha 2020, 1. vydání, 352 stran, doporučená prodejní cena 349 Kč/EUR 14).

STUDIE Jana Jarolímová • Teologické hudební znaky v díle J. s. Bacha; Jaroslav Vokoun • Theosis od Pavla k Lutherovi; Tomáš Živný • Zákon a evangelium; Charles Lloyd Cortright • „Vše závisí na tomto rozlišení“: Dvě kázání na Zákon a evangelium z Lutherova pera

TEXTY Charles Lloyd Cortright • Synové Boží skrze víru v Ježíše Krista: Výklad Galatským 3,23-29; A. A. Just Jr. • Jak jsou Zákon a evangelium kázány; v Lukášově evangeliu a jak máme kázat jako evangelista; A. A. Just Jr. • Luterská liturgie pro postmoderní svět; Tadeusz Konik • Užití podobenství „O marnotratném synu“; při reflexi /zvěstování/ Zákona a evangelia; Charles Lloyd Cortright • Damnamus: Biblické základy; Charles Lloyd Cortright • Damnamus: Lekce z církevních dějin; John T. Pless • Katechetický damnamus?; John T. Pless • Damnamus: Konfesijní nezbytnost; John T. Pless • Damnamus: ekumenická nezbytnost

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA Vladimír Novotný • Dům u Giordanů s luterskou modlitebnou

Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia 500 rokov reformácie na Slovensku – editori Adriána Belanji Biela a Michaela Prihracki(Lutherova společnost, Praha 2020, vydanie prvé, strán 316).

Eva Augustínová – Juraj Bándy – Július Filo – Milan Jurík – Igor Kišš – Peter Kónya – Annamária Kónyová – Eva Kowalská – Jan Kranát – Ivan Lábaj – Olga Navrátilová – Marek Neština – Ctirad V. Pospíšil – Mária Šibalová (Májeková) – Jan Štefan – Peter Švorc – Eva Vymětalová Hrabáková

Táto publikácia vznikla ako výstup z medzinárodného vedeckého sympózia 500 rokov reforormácie na Slovensku (1517-2017), ktoré sa konalo na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 12. – 15. septembra 2017 vďaka finančnej podpore Nadácie Jána Amosa Komenského a Slovenskej synody Sion.

Hermann Sasse – Podstata luterství (Lutherova společnost, Praha 2020, 1. vydání, 132 stran, doporučená prodejní cena 149 Kč/EUR 6). Z německého originálu „Was heißt lutherisch“ (Kaiser, München 1934) ji přeložil a úvodní studií opatřil Marek Říčan.

Knížka Podstata luterství poukazuje na tři nesprávná, ale rozšířená pojetí reformace: heroické, kulturně-dějinné a nacionální. Připomíná, že v reformaci šlo v prvé řadě o obnovu církve skrze obnovené zvěstování spásného díla Ježíše Krista. Tím se autor vymezuje i vůči reformovanému chápání reformace, které spatřuje v nalezení a uplatnění biblických směrnic, podle nichž má být církev, její koncepce i praxe, reformována. Zároveň osazuje svou církev do kontextu obecného pravověrného křesťanství. Dále zodpovídá zásadní a nepříjemné, kritické otázky: Nepřecenila luterská církev svou reformaci? Neprovedla ji jen napůl a nezůstala z velké části vězet v katolicismu? Proč není otevřenější vůči švýcarské reformaci? Proč není luterská církev ochotna uzavřít s reformovanou církví společenství stolu Páně? Proč tolik zdůrazňuje rozdíl v jeho chápání v protikladu k reformovanému? Odpověď nalézá v jejím odhodlání zachovat věrnost pravdě vyrozuměné z Písma svatého.

Poznámka překladatele: Oprava n s. 10. Sonnewalde, rodiště H. Sasseho, se nenachází v Durynsku, nýbrž v Braniborsku. Zmínka o Durynsku se nachází, žel, i na obálce v Sasseho medailonku. Mylná informace byla nalezena v článku prof. Johna T. Plesse Hermann Sasse (1895–1976) na s. 298 v časopise Lutheran Quarterly, Autumn 2011 na s. 298 a ve stati téhož autora a o tomtéž tématu v knize Twentieth-Century Lutheran Theologians (Vandehoeck & Ruprecht, 2013) na s. 155.

Christopher Boyd Brown. ZPÍVÁNÍ EVANGELIA : Luterské písně a úspěch reformace (Lutherova společnost, Praha 2019, 1. vydání, 335 stran, doporučená prodejní cena 349 Kč/EUR 14).

Kniha líčí příběh Jáchymova v českém Krušnohoří, jenž se v průběhu 16. století stal důležitým centrem humanistické vzdělanosti a luterské konfesionalizace. Hlavním jáchymovským hrdinou byl tehdy farář Johannes Mathesius (†1565), Lutherův i Melanchthonův přítel a žák, stejně jako hymnograf a varhaník Nikolaus Herman (†1561). Brownova kniha „Zpívání evangelia“ představuje ojedinělý pokus o interpretaci oné dynamické inkulturace luterství v někdejším horním městě Jáchymově a obecně na česko-saském pomezí, a to nástroji teologicko-historickými a sociokulturními. Překvapivým jádrem této rozsáhlé studie je analýza jáchymovské hudební kultury v „dlouhém“ 16. století doby předbělohorské, jejímž prostřednictvím můžeme sledovat osvojování a upevňování specifické konfesní identity hornického městského společenství.

Petr Hlaváček. JOHANNES MATHESIUS. Opomíjený příběh wittenberské reformace (Lutherova společnost, Praha 2019, 1. vydání, 164 stran, doporučená prodejní cena 249 Kč/EUR 10).

Wittenberskou reformaci čili luterství můžeme označit za podivuhodně skrytý proud českých duchovních dějin, který souběžně s dalšími tradicemi západního křesťanství a v tom i evropských reformací, vždy výrazně ovlivňoval a snad i nadále ovlivňuje náboženské, kulturní a politické klima českých zemí. Stěžejním reprezentantem této svébytné reformační tradice je Johannes Mathesius (1504–1565), luteránský farář v krušnohorském Jáchymově, teolog a intelektuál humanistické orientace, jehož životní příběh i dílo jsou v české historiografii dosud poněkud opomíjeny. Zevrubnější reflexe se jim nedostává ani v prostředí dnešních křesťanských církví v České republice. Přitom Mathesius představuje osobnost, která v sobě spojuje jak kritický respekt k tzv. luterské ortodoxii, tak smy sl pro humanistickou vzdělanost a dynamiku evropských reformací. V naší knížce, která není vědeckým pojednáním, nýbrž kulturně-historickým esejem, se proto pokusíme o stručnou retrospektivu Mathesiova života a díla v kontextu českých i středoevropských náboženských a intelektuálních dějin. Budiž to jedním z mnoha podnětů k dalšímu zkoumání českých reformačních tradic, jež utvářela i plodná interakce s wittenberskou reformací 16. století.

Adriána Biela, Radomír Bužek, Ľubomír Žák et al.: Kontexty Lutherovy reformace. Edice Lutheranus – Studie a texty k teologii a dějinám luterské reformace – svazek 6. (Lutherova společnost, Praha 2017, 1. vydání, 276 stran, doporučená prodejní cena 299 Kč/EUR 12).
STUDIE
Adriána Biela • Metafora homo incurvatus in se v Lutherovej teologickej antropológii; Radomír Bužek • Středověká monastická teologie:její charakteristiky a specifika v době přelomu dvou dějinných epoch teologické reflexe na příkladu díla Richarda ze Sv. Viktora († 1173); Ľubomír Žák • „Prijatý alebo odmietnutý?“ Postoj teológa a pápeža Josepha Ratzingera k Martinovi Lutherovi; Christopher B. Brown • Deus Ludens: Hrající si Bůh v Lutherově teologii; Lawrence B. Rast, Jr. • Luther a Zwingli: Stejný spor i dnes; Roland Ziegler • Christologie osmého článku Formule svornosti
TEXTY
Daniel Metzger • Lutherovo učení o Večeři Páně: Zachování tajemství; Christopher B. Brown • Luther o dvou říších; Christopher B. Brown • Luther o třech stavech; Dan Török • Lutherovo užití Septuaginty v Operationes in Psalmos; Tomáš M. Živný • „Odvážil bych se vraždy…“ (?): odvrácená strana Lutherovy teologie exorcismu; Marián Kaňuch • Dôvody pre odmietanie angažovanosti v cirkvi a v spoločenských organizáciách ako výzva pre misiológiu na Slovensku

Ľubomír Batka, Pavel-Andrei Prihracki: Heidelbergská dišputa. Lutherova theologia crucis (Lutherova společnost, Praha 2017, 1. vydání, 128 stran, doporučená prodejní cena 129 Kč/EUR 5,50)
V porovnaní s Lutherovými 95 výpoveďami z roku 1517 je Heidelbergská dišputa menej známa. Teologicky je však dôležitejšia. Obsahuje teológiu kríža a kritiku teológie založenej na aristotelovskej ontológii. Je prvým predstavením wittenbergského teologického programu mimo územia Saska. V neposlednom rade je na Heidelbergskej dišpute cenný i jej ekumenický potenciál, čo dokazujú početné štúdie z prostredia katolíckej teológie z druhej polovice 20. storočia. Tento preklad a výklad Heidelbergskej dišputy Dr. Martina Luthera ponúka čitateľom možnosť štúdia textu, ktorý stál na začiatku reformácie. Autorov knihy spája spoločný záujem o teológiu Martina Luthera. Ich prianím je, aby čitateľ spoznal a pochopil Heidelbergskú dišputu v historickom a teologickom kontexte, no súčasne, aby sa stretnutie s Lutherovými myšlienkami stalo aj podnetom na uvažovanie o význame teológie kríža pre súčasnosť.

Adriána Biela, Maroš Nicák, Ľubomír Batka: 95. výpovedí Dr. Martina Luthera. Malý spis – veľké zmeny(Lutherova společnost, Praha 2016, 2. opravené a přepracované vydání, 156 stran, doporučená prodejní cena 159 Kč/EUR6,50)
Kniha ponúka preklad známych 95 výpovedí Martina Luthera. Čitateľ sa o tomto významnom Lutherovom spise dozvie viac z troch štúdií: historickej, teologickej ako i kontextualizujúcej a prenikne k podstate reformačnej teológie. Bez ohľadu na to, že otázka historicity pribitia výpovedí na bránu zámockého kostola ve Wittenbergu zostáva otvorená, kniha vedie k pochopeniu Lutherových výpovedí o pokání a Lutherových sociálno-etických dôrazov v konkrétnych prejavoch kresťanského života.

Ľubomír Batka, Dan Török, Michaela Poschová et al.: Démonologie – Svátosti – Tradice. Lutheranus 5 – studie a texty k teologii a dějinám luterské reformace (Lutherova společnost, Praha 2015, 1. vydání, 248 stran, doporučená prodejní cena 249 Kč/EUR 9).
STUDIE 
Ľubomír Batka: Opica Božia. Lutherov pohľad na diablovo konanie v Božom svete; Jerzy Sojka: Satan v teologii Martina Luthera Petr Hlaváček: Inkvizitor Heinrich Institoris (†1505) a jeho působení v českých zemích; Dan Török: Vývoj vzájemných postojů Martina Luthera a Desideria Erasma Rotterdamského dle svědectví jejich osobní korespondence; Christopher Boyd Brown: Aby slovo Boží mělo volnou cestu: Dějiny a teologie luterské liturgie; Michaela Poschová: Reformácia, jej zhodnotenie a význam pre predstaviteľov Evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku v 19. storočí
TEXTY 
Robert H. Bennett: Posedlost démony a exorcismus z pohledu reformace; James A. Krikava: Svátosti v praxi; James A. Krikava: Kde jsou dva shromážděni: Soukromá zpověď jako pastorační péče; Magdaléna Ševčíková: Výzvy pre obnovu spovede v evanjelickej praxi

Ľubomír Batka: Nebeské štebotanie. Žalmy ako slovo Božie v Lutherových výkladoch 1519-1530
(Lutherova společnost, Praha 2015, 1. vydání, 108 stran, doporučená prodejní cena 129 Kč/EUR 5,50)
Niet knihy v Biblii, výkladu ktorej by sa reformátor Martin Luther venoval intenzívnejšie, ako práve Knihe žalmov. Žalmom venoval veľký priestor v spirituálnom živote a vynaložil nemalú námahu pri ich preklade do rodného jazyka. Zároveň ich vnímal ako hodnotný textový prameň pre teologické prednášky a teologické komentáre. Z reformačného obdobia si hlavnú pozornosť zasluhuje dielo Operationes in Psalmos (1519–1521), v ktorom je podaný výklad prvých 22 žalmov. S odstupom desiatich rokov vyšiel výklad prvých 25 žalmov, ktoré Luther spracoval na pevnosti Koburg počas snemu v Augsburgu v roku 1530. Oba výklady obsahujú základné črty Lutherovej hermeneutiky. Čitateľovi tejto knihy sa ponúka pohľad na Lutherovo učenie o inšpirácii Biblie, autorite Písma a charaktere slova Božieho. Kniha je zaujímavá i s ohľadom na blížiace sa päťsté výročie reformácie v roku 2017. Umožňuje hlbšie pochopenie podstaty a charakteru Lutherovej reformačnej teológie.
Lutherov výklad prvých 22 žalmov v Operationes in Psalmos (1519–1521) a Výklad prvých 25 žalmov (1530) na Koburgu predstavujú dva reprezentatívne texty reformačnej teológie. Analýza uvedených textov umožňuje porovnanie Lutherových teologických dôrazov. Porovnanie vychádza z hermeneutických východísk a zameriava sa na chápanie slova Božieho v trojičnej rovine. Z počiatočného kristocentrického hľadania zmyslu Písma sa Luther dostáva ku kristologickým implikáciám „teológie kríža“. Vývoj jeho myslenia smeruje k zdôrazňovaniu verbum externum pri jasnom rozlišovaní zákona a evanjelia vo zvestovaní, v modlení a vo vyučovaní na strane človeka. Lutherove výklady potvrdzujú význam žalmov v bohoslužobnej praxi a podávajú inštrumentárium na vyjadrenie evanjelického dôrazu na autoritu Písma.

Adriána Biela, Maroš Nicák, Ľubomír Batka: 95. výpovedí Dr. Martina Luthera. Malý spis – veľké zmeny(Lutherova společnost, Praha 2015, 1. vydání, 136 stran, doporučená prodejní cena 149 Kč/EUR 6)
Kniha ponúka preklad známych 95 výpovedí Martina Luthera. Čitateľ sa o tomto významnom Lutherovom spise dozvie viac z troch štúdií: historickej, teologickej ako i kontextualizujúcej a prenikne k podstate reformačnej teológie. Bez ohľadu na to, že otázka historicity pribitia výpovedí na bránu zámockého kostola ve Wittenbergu zostáva otvorená, kniha vedie k pochopeniu Lutherových výpovedí o pokání a Lutherových sociálno-etických dôrazov v konkrétnych prejavoch kresťanského života.

Paul R. Hinlicky: LUTHER A MILOVANÁ KOMUNITA. Cesta pre kresťanskú teológiu v post-kresťanskom svete
Originálně: Luther and Beloved Community: A Path for Christian Theology after Christendom; William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan 2010
(Lutherova společnost, Praha 2014, 1. vydání, 316 stran, doporučená prodejní cena 299 Kč)
Dá sa kresťanská viera v súčasnosti obhájiť? Môže byť človek kresťanom, ktorý ešte stále zakladá svoju vieru na vierovyznaní? Paul Hinlicky s pomocou múdrosti Martina Luthera skúma klasické kresťanské učenie o Kristovej osobe a diele, o ľudskej prirodzenosti a osude. Reaguje zároveň aj na súčasné námietky voči viere postavenej na vierovyznaní – od takzvaného „nového náhľadu na Pavla”, cez odmietnutie Augsburského vyznania pápežom Benediktom, po neutíchajúcu výzvu Karla Marxa.
LUTHER A MILOVANÁ KOMUNITA nepredstavuje Lutherove stredoveké myslenie ako možnosť pre dnešnú dobu, ale sprístupňuje ho pre budúcnosť – ako učiteľa viery a pomoc v zodpovedaní novodobých otázok kresťanskej viery. Ako tvrdí Hinlicky, Luther je zneužitý a nepochopený vyznávačmi jeho vlastnej tradície a je treba, aby ho ľudia pochopli nielen ako „hrdinu viery“, ale skôr ako stúpenca milovanej komunity, ktorá zatiaľ naplno neexistuje. V predstavovaní tohto zmeneného pohľadu odhaľuje Hinlicky úplne nové pochopenie ukryté v Lutherovej rétorike.

Ľubomír Batka, Jiří Just, Petr Hlaváček et al.: Lutheranus 4. Studie a texty k teologii a dějinám luterské reformace
(Lutherova společnost, Praha 2013, 1. vydání, 192 strany, doporučená prodejní cena 189 Kč)
Studie: 
Ľubomír Batka: Znaky kresťanskej cirkvi a jednota cirkvi; Jiří Just: Vyznavači Augustany v Čechách a na Moravě před Bílou horou; Petr Hlaváček: Saský kurfiřt Friedrich Moudrý, Martin Luther a Čtrnáct sv. Pomocníků; Karl W. Schwarz: Luterská církev v českých zemích 19. století v napětí mezi konfesí a národem; Ole Fredrik Kullerud: “Jím a skrze něho budeš dobrý”: Spravedlnost Boží a hříšníka podle Matěje z Janova (Pravidla starého a nového zákona V,12,1). Srovnání s Martinem Lutherem; Jana Dědinová: Dětská víra Astrid Lindgrenové
Texty: 
Charles J. Evanson: Střed a okraj luterské eklesiologie; Charles J. Evanson: Ministerium ecclesiasticum. Podstata a hlavní znaky luterské nauky o úřadu církve

Jaroslav Vokoun: Sondy do současné luterské teologie
(Lutherova společnost, Praha 2012, 1. vydání, 142 strany, doporučená prodejní cena 149 Kč)
Gordon W. Lathrop (Boží jednání s lidmi a hlubinná gramatika liturgie), Frank C. Senn (Uprostřed svět, před tváří Boží – bohoslužba včera a dnes), Oswald Bayer (Tělesnost Božího slova), Timothy J. Wengert (Kněžství všech věřících a jiné zbožné mýty), Jens Zimmermann (Trojice a inkarnace jako východisko porozumění), Reinhard Flogaus (Theosis v pravoslaví a u Luthera), Ulrich Wilckens (Bohoslužba v centru a zápasy na hranicích).

Martin Luther: Je jeden veliký kopec… Výbor z díla II.
(Lutherova společnost, Praha 2010, 1. vydání, 180 stran, doporučená prodejní cena 179 Kč)
Kniha obsahuje odborný překlad do současné češtiny následujících Lutherových spisků z výmarské edice jeho díla:
O svobodě křesťana
První přednáška o listu Galatským
Jádro křesťanského života
Tři symbola neboli vyznání křesťanské víry
Že je třeba se vyhýbat lidskému učení
Předmluva k žaltáři
Krátká forma vyznání víry
Že má křesťanské shromáždění neboli sbor právo a moc posuzovat veškeré učení a povolávat i odvolávat učitele: zdůvodnění a příčina toho z Písma
Křestní knížka
Oddávací knížka pro obyčejné faráře
Útěcha pro ženy, kterým se přihodilo neštěstí při rození dětí
Krátký útěšný letáček pro křesťany, aby se ve věci modlitby nenechali znejistit
Kázání na čtvrtou neděli adventní (v domě), 22. prosince 1532
Několik útěšných napomenutí ve věcech týkajících se svatého Slova Božího.

Lutheranus 2009/2010. Sborník Lutherovy společnosti
(Lutherova společnost, Praha 2010, svazek třetí, 1. vydání, 180 stran, doporučená prodejní cena 179 Kč)
Sarah Hinlicky Wilson: Radostné výměny; Magdaléna Ševčíková: Prínos evanjelického učenia k oceneniu daru spovede; Daniel Peter Metzger: Kristus v žalmech; Michaela Pogányová: Božie predurčenie a pôvod zla; Ondřej Kolář: Smrt a posmrtná existence u Martina Luthera; Michal Valčo: Druhý Martin reformácie; Petr Hlaváček: Tři osobnosti luterské reformace z česko-saského pomezí

Jiří Just, Zdeněk R. Nešpor, Ondřej Matějka et al.: Luteráni v českých zemích v proměnách staletí
(Lutherova společnost, Praha 2009, 1. vydání, 396 stran, doporučená prodejní cena 439 Kč)
Luterské církve dnes tvoří významnou součást celosvětové ekumény. Původní reformní hnutí, které započalo ve Vitemberku vystoupením zbožného augustiniánského mnicha Martina Luthera a v následujících desetiletích a staletích pronikavým způsobem proměnilo život společenství lidu Kristova, našlo ohlas také v Čechách a na Moravě. Přestože se zde nikdy nestalo dominantním jevem, v určitých dějinných obdobích výrazně ovlivňovalo konfesní a kulturní klima zemí v srdci Evropy. Předkládaná publikace se pokouší přiblížit dějinné zvraty, jimiž stoupenci učení Martina Luthera od jeho vzniku až do současnosti u nás procházeli i vnitřní proměny tohoto společenství a je prvním novodobým pokusem o jejich shrnutí vůbec.

Harold L. Senkbeil: Cesta k životu v umírajícím světě
Originálně: Dying to Live. The Power of Forgiveness; Concordia Publishing House, St. Louis, Misssouri 1994
(Lutherova společnost, Praha 2009, 1. vydání, 188 stran, doporučená prodejní cena 189 Kč)
Co pro moderního člověka znamená Vtělení – to, že se Slovo stalo tělem? Jak mohou v životech lidí působit prostá voda, chléb, víno a lidská slova a měnit hříšníky v nová stvoření? Harold Senkbeil důkladně zkoumá tyto otázky a přináší detailní popis toho, jak Bůh formuje křesťany prostřednictvím slova a svátostí. Tato konverzačně pojatá kniha se čtivým způsobem pouští do odpovědí na nejrůznější praktické otázky křesťanství, takže jejich pochopení umožňuje novým křesťanům i těm, kteří již věří celá léta.
Harold L. Senkbeil je profesorem Pastorační služby a misie na semináři Concordia Theological Seminary ve Fort Wayne ve státě Indiana. Více než 30 let sloužil jako farář sboru a je autorem několika knih a článků. Je také vyhledávaným přednášejícím a vedoucím konferencí.

Martin Luther: Kdybych měl nekonečně světů… Výbor z díla I.
(Lutherova společnost, Praha 2008, 1. vydání, 234 stran, doporučená prodejní cena 199 Kč)
Kniha obsahuje odborný překlad do současné češtiny následujících Lutherových spisků z výmarské edice jeho díla:
Německý výklad Otčenáše pro prosté laiky
Útěcha pro osobu ve velkých pokušeních
Napomenutí všem křesťanům, aby se měli na pozoru před povstáním a vzpourou
Naučení, co máme hledat a očekávat v evangeliích
O přijímání svátosti pod obojí způsobou a jiných novotách
O manželském životě
O obchodování a lichvě
Poučení, jak se mají křesťané vypořádat s Mojžíšem
Německá mše a bohoslužebný pořádek
Kázání na 5. neděli po Velikonocích
Předmluva k prvnímu vydání Wittenbergských spisů
Publikace dále přináší životopis Martina Luthera a soupis jeho díla vydaného česky a slovensky.

Lutheranus 2007/2008. Sborník Lutherovy společnosti
(Lutherova společnost, Praha 2008, svazek druhý, 1. vydání, 160 stran, doporučená prodejní cena 154 Kč)
Mária Hroboňová: Teológia kríža u Martina Luthera; Paul R. Hinlicky: Človek, ktorý stvoril svet: Lutherova neochalcedónska kristológia; Jerguš Olejár: Kristológia Martina Luthera a Cyrila Alexandrijského; Jiří Just: Blahoslavův překlad Nového zákona – inspirace Lutherovou teorií překladu?; Ondřej Macek: Zbožnost tajných evangelíků v Čechách a na Moravě; Petr Hlaváček: Kadaňský mír z roku 1534 (Katolicko-luterský pokus o záchranu jednoty Svaté říše římské)

Tom G. A. Hardt: O svátosti oltářní. Kniha o luterském učení o večeři Páně
(Lutherova společnost, Praha 2007, 1. vydání, 80 stran, doporučená prodejní cena 94 Kč)
Studie švédského teologa Toma G. A. Hardta se zabývá problematikou přítomnosti Ježíše Krista ve večeři Páně u Martina Luthera, tedy tématem, v němž se luterská teologie po staletí zřetelně vymezovala jak vůči katolicismu, tak vůči reformované tradici.

Michael J. Albrecht: Jsme žebráci. Martin Luther o umírání a smrti
(Lutherova společnost, Praha 2007, 1. vydání, 100 stran, doporučená prodejní cena 99 Kč)
Kniha vznikla na základě autorova bádání v Lutherových kázáních, dopisech a písních s cílem najít odpověď na otázku, jak Martin Luther pomáhal druhým lidem připravit se na smrt. A tak se zrodilo vyprávění o posledním období Lutherova života, které ukazuje, jak reformátor církve praktikoval to, co kázal.

Martin Luther: O mši a kněžském pomazání
V Překladu Jednoty bratrské z roku 1541 se studijní parafrází v současné češtině
(Lutherova společnost, Praha 2006, 1. vydání, 140 stran, doporučená prodejní cena 84 Kč)

Lutheranus 2006 – K Augsburskému vyznání. Sborník Lutherovy společnosti
(Lutherova společnost, Praha 2006, svazek první, 1. vydání, 100 stran, doporučená prodejní cena 77 Kč)
Jaroslav Vokoun: Kázání k památce Augsburského vyznání; Ľubomír Batka: Živé svedectvo o moci evanjelia; Michal Valčo: Teologický odkaz augsburského vyznania; Bjarne W. Teigen: Lutherovo učení o svátosti Večeře Páně a jeho vztah k Augsburskému vyznání a Obraně Augsburského vyznání; Petr Hlaváček: Ďábel z Horní Blatné aneb k budování luterské konfesní identity v raněnovověkých Čechách

Martin Luther: O Klíčích Kristových, O Církvi Svaté
V překladu Jednoty bratrské ze 16. století se studijním převodem do současné češtiny
(Lutherova společnost, Praha 2005, 1. vydání, 122 stran, doporučená prodejní cena 79 Kč)