Přednášky

2023

únor

Přednáška historičky: Marie Koldinská – „Bílá hora. Mýtus – klišé – tradice“.

Přednáška bude věnována „druhému životu“ bitvy na Bílé hoře, tedy proměnám jejího obrazu od roku 1620 až do roku 2022, a to především v umění a publicistice. Soustředíme se na Bílou horu jako modelový příklad schematického výkladu historické události, na identifikování stavebních kamenů bělohorského mýtu a aktualizační potenciál bělohorských motivů. Pokusíme se zodpovědět otázku, čím je Bílá hora dnes, kdy se ocitá mezi tradicí, násilnou aktualizací a hledáním nového obsahu, a proč ji stále potřebujeme.

2022

listopad

Přednáška historika: Boris Kořínek – Šo’a v Slovenskom štáte očami evanjelickej cirkvi a.v..

Prednáška skúma vývoj postojov predstaviteľov slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania k protižidovským opatreniam v Slovenskom štáte počas rokov 1939 až 1945. Poslucháčom okrem iného priblíži organizáciu tejto cirkvi, jej pomoc časti perzekvovaným Židom a podmienky, za ktorých boli Židia do tejto cirkvi prijímaní. Zároveň sa v menšej miere zaoberá spôsobom, akým boli Židia pokrstení evanjelickými farármi vnímaní v Slovenskom štáte, a nakoľko ich krst ochránil pred ďalším prenasledovaním.

duben

Přednáška theologa: Jerzy Sojka – „Svobodní v Kristu, my měníme svět“.

březen

Přednáška historičky umění: Sara Dąbrowska „Obraz ženy-matky v luteránském umění“

Navzdory rozšířenému názoru o negativním postoji protestantů k Matce Boží se Marie velmi často objevuje jak v teologických úvahách, tak i v luteránském umění. Přednáška se zaměřuje na mariánskou ikonografii v luteránském umění, na její teologické zdroje a charakteristiky. Diskutována budou témata intimních scén Panny Marie s Dítětem, která ji představí jako ženu blízkou muži, stejně jako obrazy ilustrující biblické příběhy a motivy (Zákon a Milost nebo Mariina rodina). Přednáška je úvodem do luteránské mariánské ikonografie a literatury, umožňuje porovnat teologické učení se skutečnou náboženskou praxí a reprezentací v umění. Ukazuje také důležitou roli Panny Marie v protestantské teologické a umělecké interpretaci.

2021

říjen

Přednáška filosofa a historika: Přednáška prof. Tomáše Nejeschleby „Jan Jesenský, luterán, renesanční Evropan a jeho myšlenkový svět“.

Jan Jesenský – Jessenius patří mezi výrazné postavy středoevropských intelektuálních dějin přelomu 16. a 17. století. Rodák ze slezské Vratislavi studoval filosofii a medicínu nejprve na luterských univerzitách v Lipsku a Wittenberku a následně v Padově, která patřila tehdy mezi nejvýznamnější vysoká učení. Působil jako lékař saského kurfiřta Friedricha Wilhelma, který jej jmenoval profesorem anatomie a chirurgie na univerzitě ve Wittenberku, následně měl lékařskou praxi v Praze a byl také lékařem na vídeňském dvoře císaře Matyáše. Když byl zvolen rektorem pražské univerzity, zapojil se aktivně do protihabsburského povstání a po porážce stavů byl jeho život ukončen na popravišti na Staroměstském náměstí. V přednášce bude představeno Jesseniovo dílo v myšlenkovém kontextu jeho doby se zvláštním zaměřením na Jesseniovu konfesní příslušnost, především na vztah k saskému kurfiřtovi a k luterské ortodoxii.

červen

Přednáška historika: Přednáška prof. Mikulce „Dopady Bílé hory na společnost v českých zemích: exekuce, konfiskace, rekatolizace“.

2019

červen

Přednáška historika (a předsedy LS): Představení knihy „JOHANNES MATHESIUS. Opomíjený příběh wittenberské reformace“ s jejím autorem doc. Petrem Hlaváčkem (6. června 2019 v Praze)

Wittenberskou reformaci čili luterství můžeme označit za podivuhodně skrytý proud českých duchovních dějin, který souběžně s dalšími tradicemi západního křesťanství a v tom i evropských reformací, vždy výrazně ovlivňoval a snad i nadále ovlivňuje náboženské, kulturní a politické klima českých zemí. Stěžejním reprezentantem této svébytné reformační tradice je Johannes Mathesius (1504–1565), luteránský farář v krušnohorském Jáchymově, teolog a intelektuál humanistické orientace, jehož životní příběh i dílo jsou v české historiografii dosud poněkud opomíjeny. Zevrubnější reflexe se jim nedostává ani v prostředí dnešních křesťanských církví v České republice. Přitom Mathesius představuje osobnost, která v sobě spojuje jak kritický respekt k tzv. luterské ortodoxii, tak smy sl pro humanistickou vzdělanost a dynamiku evropských reformací. V naší knížce, která není vědeckým pojednáním, nýbrž kulturně-historickým esejem, se proto pokusíme o stručnou retrospektivu Mathesiova života a díla v kontextu českých i středoevropských náboženských a intelektuálních dějin. Budiž to jedním z mnoha podnětů k dalšímu zkoumání českých reformačních tradic, jež utvářela i plodná interakce s wittenberskou reformací 16. století. ( 6. června 2019 v Akademickém konferenčním centru Akademie věd ČR v Praze )

listopad

Přednáška historika (a theologa): „Fascinující příběh luterského města Jáchymova v českém Krušnohoří“ : uvedení knihy Christophera Boyda Browna „ZPÍVÁNÍ EVANGELIA : Luterské písně a úspěch reformace“ jejím autorem (28. listopadu 2019)

Kniha líčí příběh Jáchymova v českém Krušnohoří, jenž se v průběhu 16. století stal důležitým centrem humanistické vzdělanosti a luterské konfesionalizace. Hlavním jáchymovským hrdinou byl tehdy farář Johannes Mathesius (†1565), Lutherův i Melanchthonův přítel a žák, stejně jako hymnograf a varhaník Nikolaus Herman (†1561). Brownova kniha „Zpívání evangelia“ představuje ojedinělý pokus o interpretaci oné dynamické inkulturace luterství v někdejším horním městě Jáchymově a obecně na česko-saském pomezí, a to nástroji teologicko-historickými a sociokulturními. Překvapivým jádrem této rozsáhlé studie je analýza jáchymovské hudební kultury v „dlouhém“ 16. století doby předbělohorské, jejímž prostřednictvím můžeme sledovat osvojování a upevňování specifické konfesní identity hornického městského společenství. ( 28. listopadu 2019 v Akademickém konferenčním centru Akademie věd ČR v Praze )

2018

únor

Přednáška muzikologa: Mgr. Jan Baťa, Ph.D. – Luterská hudební kultura v předbělohorské Praze

Hudební kultura předbělohorské Prahy se vyznačovala mimořádnou pestrostí. Nemalou měrou k ní přispívala i luterská komunita, koexistující s reformně orientovanými utrakvistickými farnostmi. Teprve na sklonku předbělohorského období se mohlo zdejší luterství nakrátko svobodně a samostatně rozvinout. Byla by ovšem chyba zužovat pražskou luterskou hudební kulturu pouze na náboženskou hudbu, neboť mezi pražskými luteránskými měšťany nalezneme též milovníky hudby pěstované pro vlastní potěchu. Přednáška se proto pokusí zmapovat celou šíři hudebních projevů, jimiž luteráni přispívali k bohatství pražské předbělohorské hudební kultury. ( 8. března 2018 v Akademickém konferenčním centru Akademie věd ČR v Praze )

červen

Přednáška theologa: Naomichi Masaki – X. článek Augsburského vyznání víry a reformační dědictví večeře Páně

Jak poukázal Hermann Sasse, večeře Páně v luterské církvi po světě dosti trpěla jak z hlediska učení, tak vysluhování, a to z valné části v důsledku pruské unie. V přednášce budeme putovat od slov Páně přes 10. článek Augsburského vyznání víry až k 7. a 8. článku Formule svornosti – a radovat se z evangelického pokladu večeře Páně pro život církve. ( 28. června 2018 v Mathesiově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

2017

leden

Přednáška theologa: Prof. Jaroslav Vokoun – “Lutherův výklad Mariina chvalozpěvu”

Lutherův výklad “novozákonního žalmu” – modlitby Magnificat představuje radostné, vcelku ještě nepolemické souhrnné vyjádření Lutherovy teologie. V předmluvě věnované knížeti Luther navázal na středověký literární útvar rad knížeti (jako ve stejné době, ale jinak Erasmus a Machiavelli) a pojal tuto modlitbu jako varování mocným. ( 30. ledna 2017 v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

říjen

Přednáška theologa: Mgr. Pavel Roubík, Ph.D. – “Philipp Melanchthon: Mezi humanismem a reformací”

V přednášce budou představeny hlavní rysy teologie a myšlení Philippa Melanchthona, osoby pro luterství neméně důležité než Martin Luther sám. ( 11. říjen 2017 v Akademickém konferenčním centru Akademie věd ČR v Praze )

2016

únor

Přednáška historika: Pavel Vlček – Luteránská sakrální architektura v předbělohorských Čechách

Přednáška se zaměřuje na některé významné protestantské stavby konce 16. a počátku 17. století v Čechách. Zvláštní pozornost bude věnována kostelu sv. Petra a Pavla v západočeských Kralovicích, dále luteránskému kostelu Nejsvětější Trojice (dnes Panny Marie Vítězné) na Malé Straně v Praze, a to ve srovnání s katolickým mariánským kostelem ve Staré Boleslavi (oba jsou pravděpodobně dílem jednoho architekta). Opomenuty nebudou ani dva pražské staroměstské kostely počátku 17. století, luteránský kostel Spasitele (U Salvátora) a sbor českých bratří u sv. Šimona a Judy. ( 17. února 2016 v Akademickém konferenčním centrum Akademie věd ČR )

duben

Přednáška historika: Christopher Boyd Brown – Deus Ludens: Hrající si Bůh v luterské teologii

Většina filosofů a teologů se od myšlenky, že Bůh hraje či že by mohl hrát hry, odvrátila. Pro Luthera je však představa Boží hry opakujícím se prvkem jeho teologie, který ilustruje jeho porozumění Boha, lidské víry a rétoriky Božího slova. Pojednání zahrnuje diskusi s Magdalenou Heymairovou, luteránskou učitelkou a pisatelkou hymnů ze 16. století, spojenou s Nicholasem Gallem a dalšími gnesioluterány, která svou kariéru zakončila učením na šlechtickém panství u Košic (výtisk jednoho z Heymairové hymnářů se nachází v národní knihovně v Budapešti a byl vytištěn v Bardejově na Slovensku v roce 1580). ( 28. dubna 2016 v Akademickém konferenčním centru Akademie věd ČR )

listopad

Přednáška teologa: Ľubomír Žák – Prijatý alebo odmietnutý? Postoj teológa a pápeža Jozefa Ratzingera k Martinovi Lutherovi

Jozef Ratzinger je a zaiste ešte dlho ostane dominantným a mienkotvorným teológom v kruhu rímskokatolíckej Cirkvi. Vplyv Ratzingerovej teológie je daný nielen uznaním jeho teologického talentu, ale tiež tým, že ako kardinál bol po dlhé roky prefektom „Kongregácie pre doktrínu viery“ a že v rokoch 2005-2013 zastával úrad rímskeho biskupa. A práve zoči-voči sile mienkotvornosti Ratzingera v rímskokatolíckej Cirkvi je dôležitá otázka na adresu jeho postoja k osobe, dielu a reformácie Martina Luthera. Čo ho charakterizuje, aké sú jeho prípadné vývojové fázy? Ktoré témy Lutherovej teológie sú v centre záujmu či kritiky Ratzingera? Od koho čerpá najdôležitejšie interpretačné podnety? Prednáška sa pokúsi odpovedať práve na tieto otázky, s presvedčením, že ponúknuté odpovede osvetlia niektoré aspekty nielen myslenia vplyvného cirkevného teológa, ale aj vývoja katolícko-evanjelického dialógu. ( 10. listopadu 2016 v Akademickém konferenčním centru Akademie věd ČR )

Debatní večer ve spolupráci s Dominikánská 8 – Místem vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze: Debatní večer o stavu teologického dialogu “Čemu se učit od Luthera?” Hosté: Ľubomír Batka, teolog, děkan bratislavské evangelické fakulty a Ľubomír Žák, teolog, profesor na Lateránské univerzitě v Římě. Moderuje Ondřej Salvet.

Od bouřlivých sporů dospěl vztah katolické a lutherské teologie k dialogu, který dosáhl pozoruhodných výsledků, ale paradoxně málokoho zajímá. Přesto se bez poctivého teologického dialogu ekumenické hnutí neobejde, protože snaha o smíření nemůže vést k rezignaci na hledání pravdy. V čem nachází současná katolická teologie styčné body s Lutherem a kde naopak zůstávají nepřekonatelné rozdíly? Zabývá se ekumenický dialog pouze historickými rozpory, anebo vznikají také nové sporné otázky? Může být Lutherova teologie inspirativní pro katolíky a katolická teologie zase pro reformované křesťany? ( 10. listopadu 2016 v barokním refektáři, Jilská 7a )

2015

březen

Přednáška historika: Zdeněk V. David – Integrita církve podobojí a problém novoutrakvismu

Přednáška polemizuje s rozšířeným názorem, že po roce 1517 tíhla česká utrakvistická církev „neodolatelně“ k přijetí reformačních vzorců reprezentovaných především luterstvím. Tento údajný fenomén byl před sto lety označen jako tzv. novoutrakvismus. Referent se pokusí na základě svého rozsáhlého výzkumu ukázat, že církev podobojí udržovala střední cestu mezi Wittenbergem a Římem, přičemž ji charakterizovala svobodomyslnost a konfesní snášenlivost. V mnohém se tak stala středoevropským předobrazem anglikanismu i pozdějšího liberálního katolictví. ( 10. března 2015 v Akademickém konferenčním centru Akademie věd ČR v Praze )

duben

Přednáška teologa: Robert H. Bennett – Posedlost démony a exorcismus z pohledu reformace

Martin Luther a reformátoři bez ustání označovali ďábla a démony za hlavní sílu zapřičiňující všechno bludné učení, které bylo do církve zavedeno. Přednáška se zaměřuje na život církve a ukazuje výsadní význam přikládaný démonické aktivitě v reformační době se specifickým důrazem na spisy Martina Luthera a luterských vyznání víry. ( 23. dubna 2015 v Mathesiově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

listopad

Přednáška teologa: Marek Říčan – Co když nekřesťané budou spaseni (jako nekřesťané)?

Na počátku si vezmeme jako příklad trojiční teologii a ukážeme, že poskytuje klíč otevírající bránu ke spáse nevěřících. Jednou z oněch bran může být vzájemné prolínání jednotlivých osob Trojice; ale také si ukážeme, jak to se spásou nekřesťanů, zdůvodněnou trojiční teologií, vidí Jacques Dupuis. Ve druhé části přednášky, trochu spekulativním způsobem, shrneme teologické pravdy, které nás vedou cestou naděje na spásu nekřesťanů. ( 18. listopadu 2015 v Mathesiově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

2014

únor

Přednáška církevního historika:Christopher Boyd Brown – Zpívání evangelia: Reformace v Jáchymově

Ve své přednášce provedl průzkum sociálních a kulturních důsledků luterské reformace, jejího umění a hudby v prostředí českého města Jáchymova i rozsáhlého vlivu reformace v 16. a na počátku 17. století. ( 13. února 2014 v Akademickém konferenčním centru Akademie věd ČR v Praze )

červen

Přednáška teologa: Magdaléna Ševčíková – Miesto spovede v živote jednotlivca, spoločenstva a spoločnosti

Melanchton deklaroval, že evanjelici spoveď nezrušili, Luther by bol za ňou utekal aj 100 míľ, v 18. storočí sme pálili spovedeľnice, dnes niektorí z nás dokážu prehlásiť, že spoveď nemáme. Iným nestačí tá všeobecná. Je všetko v poriadku? Malo by zmysel pokúsiť sa o integráciu týchto rozporuplných implulzov? Ako vyzerá prax evanjelickej spovede? Má jej kvalita vplyv na život evanjelického spoločenstva? Ovplyňuje a/alebo aj vyjadruje dobre to, čomu veríme? (10. června 2014 v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském)

prosinec

Přednáška historika: Dan Török – Martin Luther a Desiderius Erasmus ve sporu o svobodnou vůli

Spor velkého reformátora s “knížetem humanistů” o svobodnou vůli je jedním z klíčových ideových konfliktů 16. století, v němž se střetly vůdčí postavy humanistického reformního proudu a počínající reformace. Přednáška bude koncipována jako analýza vlastních postojů obou stran, jejich argumentace, metodologických postupů i vzájemných neporozumění či styčných bodů. ( 3. prosince 2014 v Akademickém konferenčním centru Akademie věd ČR v Praze )

2013

červen

Přednáška systematického teologa: Charles J. Evanson – Střed a okraj luterské eklesiologie

Luteráni od samého počátku nechápali svou eklesiologii jako nějaké nové učení, ale naopak jako přirozený výsledek letitého teologického vývoje, vrcholící v interpretaci evangelijní zvěsti skrze nauku o ospravedlnění. Ve zpětném pohledu ji proto vždy viděli jako naplnění pravé katolicity církve, neboť byla plně založena na Písmu – autentickém Božím slovu. Na rozdíl od svých anglikánských a reformovaných kolegů došli luteráni k přesvědčení, že Bůh nepředurčil církvi v tomto světě jednotný model eklesiálního řádu. Z církevních úřadů je zavazující pouze kněžský úřad Kristův a úřad, kterým byla pověřena církev: ministerium ecclesiasticum či minsterium docendi evangelii et porrigendi sacramenta. Tento úřad nejprve vykonávali apoštolové a dnes jej vykonávají ti, kdo k němu byli povoláni a do něj řádně ustaveni. Ordinace je proto v tomto smyslu chápána jako obřad, kterým církev ustavuje do úřadu adepta, který byl k úřadu předem povolán Bohem. ( 11. června 2013 v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

listopad

Přednáška teologa: Matthias Thiele – Agenda česká z roku 1581 aneb luterská liturgie v lidové řeči

Roku 1581 vyšla u lipského tiskaře Georga Deffnera Agenda česká, která je příkladem českého bohoslužebného řádu luterského typu. Jejím pramenem jsou hned tři varianty evangelických liturgií se slavením Večeře Páně: Bugenhagenova liturgie wittenberská, liturgický typ braniborsko-norimberský a jihoněmecký. Přednáška analyzuje liturgické reformy německých reformací a zejména počátky luterské liturgie v lidové řeči, kterou srovnává právě s Agendou českou, tímto unikátním dokladem luterského bohoslužebného řádu z předbělohorských Čech. ( 5. listopadu 2013 v přednáškovém sálu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze)

2012

leden

Přednáška historika umění: Michal Šroněk – Luteráni a vyplenění katedrály sv. Víta v roce 1619

Na konci roku 1619 byl mobiliář katedrály sv. Víta při několikadenním obrazoborectví téměř úplně vypleněn. Přednáška se bude věnovat důvodům, které k ikonoklasmu vedly, pohnutkám jeho hlavních aktérů a osudům některých děl, která ničení alespoň zčásti přežila (oltář Panny Marie od Lucase Cranacha). Prezentovány budou též polemiky, které se na počátku 17. století vedly o funkci náboženských obrazů, především, jak se ke svatovítskému ikonoklasmu (kriticky) stavěli luteránští teologové a jak byl propagandisticky využit katolickou stranou. ( 21. února 2012 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1 – Staré Město )

červen

Přednáška historika: Jaroslav Šebek – Němečtí evangelíci v českých zemích první poloviny 20. století

Charakteristickým rysem společenského vývoje konce 19. a první poloviny 20. století byla nacionalizace, zasahující též církevní milieu, katolické i evangelické. Tématem přednášky je vývoj Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, přičemž těžiště výkladu spočívá v zachycení meziválečného období. Vedle strukturálního vývoje bude pozornost věnována společenské roli této církve v rámci tehdejších národně-politických tendencí, především po nástupu Hitlera k moci (1933), což se v německém evangelickém prostředí projevilo další nacionálně orientovanou politizací. ( úterý 5. června 2012 v 18.00 hod. v Akademickém konferenčním centru v Praze )

2011

leden

Přednáška norského faráře, teologa a církevního historika: Ole Fredrik Kullerud – Jím a skrze něho budeš dobrý. Učí Matěj z Janova ospravedlnění hříšníka pouhou vírou?

Teologie ospravedlnění podle Mistra Matěje z Janova (asi 1350 – 1393) na bázi jeho „Pravidla starého a nového zákona“. U Matěje nacházíme výrazy jako např. „jím a skrze něho budeš dobrý“, které naznačují podobu Lutherova učení o 130 let později. Přednáška je pokusem prezentovat v souvislosti to, co říká Matěj z Janova o ospravedlnění hříšníka. Můžeme tedy hovořit o učení o ospravedlnění v díle Matěje z Janova? ( 8. února 2011 v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

květen

Přednáška německého faráře a teologa: Gottfried Martens – Otázka ordinace žen do kazatelského úřadu v církvi jako výzva pro dnešní luterskou církev založenou na Knize svornosti

Přehled argumentů a metod, které jsou užívané v různých evangelických církvích při zavádění ordinace žen do kazatelského úřadu, a hlavní teologická rozhodnutí, které slouží jako základ pro zavedení ordinace žen. Argumenty, které – z úhlu pohledu přednášejícího – vylučují zavedení ordinace žen do luterské církve založené na Knize svornosti. ( 30. května 2011 v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

listopad

Přednáška církevního historika: Martin Wernisch – Luther a jeho čeští předchůdci

Vzájemné vztahy mezi největším z reformátorů raného novověku a tehdejšími přívrženci obnovy křesťanské církve v českých zemích jsou bohatým tématickým komplexem, který je možné pojednávat z různých úhlů pohledu. Oprávněně často se pojednává o Lutherových vlivech na Čechy, odůvodněné však zůstávají i otázky, zda za něco vděčil naopak on jim. Tentokrát půjde spíše o tento druhý aspekt, i když nikoli se sebeoslavnou jednostranností. Přednáška se pokusí objasnit, jak saský reformátor hleděl na Mistra Jana Husa a jeho následovníky (včetně Českých Bratří): s poctivým zahrnutím kritiky, ale se zájmem, v čem je oceňoval kladně. Ujistíme se ostatně, že takový přístup odpovídá i onomu, jakým se Luther sám se svými českými protějšky vyrovnával, což příznivě osvětlí také jeho povahu. ( 8. listopadu 2011 v 18.00 hod. v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

2010

únor

Přednáška historika umění: Jan Royt – K ikonografii a rozšíření zobrazení luteránského Zákona a Milosti v prostředí Čech

Vynikající luteránský teolog Filip Melanchton byl patrně autorem konceptu luteránského dogmatického obrazu Zákon a Milost, který ve výtvarné podobě realizovala Cranachova dílna ve Wittenbergu. V přednášce se bude věnovat ikonografii a typologii námětu Zákona a Milosti a jeho rozšíření v Čechách na Moravě a ve Slezsku v 16. století. Přednáška byla doprovázena bohatým obrazovým materiálem. ( 18. února 2010 v 18.00 hod. v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

červen

Přednáška amerického systematického teologa: Sarah Hinlicky Wilson – RADOSTNÉ VÝMĚNY U LUTHERA V JEHOPOJEDNÁNÍ „O SVOBODĚ KŘESŤANA“. Jak nám mohou pomoci lépe pochopit křest, etiku a ekumenické hnutí

V přednášce se zabývala tím, jak Luther rozšiřuje obvyklý význam „radostné výměny“ – termínu, který používali již teologové před ním, aby vysvětlili to, že Boží Syn vyměnil svou božskou slávu za pouhé lidství – na další tři „radostné výměny“, které všechny logicky souvisejí s onou první christologickou výměnou. Bude používat motiv „radostné výměny“ k tomu, aby „luterskou teologii“ rozšířila i několika novými směry a pokusila se aplikovat Lutherovy postřehy na další oblasti, kterými se dosud nikdo nezabýval. Osvětlí tím praxi křtu dětí, povahu křesťanské etiky a nutnost omluvy jako součásti ekumenického mandátu. ( 17. června 2010 v 18.00 hod. v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

listopad

Přednáška slovenského systematického teologa: Igor Kišš – Lutherův humanismus

Nebyla Lutherova reformace snahou o vytvoření společnosti humánnější, než byla ta středověká? Není život církve i sekulárního světa v rozporu s Bohem danou kristovskou humánní destinací stvoření? Když je Bůh láska, nemá potom tento svět, jako dílo jeho rukou, také být světem humánním? Nešlo Lutherovi i o reformaci světa a nejen církve? ( 9. listopadu 2010 v 18.00 hod. v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

2009

leden

Přednáška systematického teologa: Ondřej Kolář – “ONEN SVĚT JE ZCELA JINÝ NEŽ TENTO…“ SMRT A POSMRTNÁ EXISTENCE U MARTINA LUTHERA

Co znamená smrt pro člověka? V co smí doufat věřící tváří v tvář smrti? Přednáška přibližuje Lutherův postoj k velkým tématům individuální eschatologie, kterými jsou smrt, nesmrtelnost a očistec. Zároveň je zasazuje do kontextu dobové diskuse a nastiňuje další dějinné působení Lutherových názorů na poslední věci člověka. ( 12. února 2009 v 18.00 hod.* v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

červen

Přednáška slovenského systematického teologa: Michal Valčo – Druhý Martin Reformácie: Úloha Martina Chemnitza ve vývoji evanjelickej cirkvi a. v. a jej učenia po Lutherovej smrti

Doba, v ktorej Martin Chemnitz žil a pôsobil ako teológ, farár a superintendent cirkvi, bola plná neistoty a premien. Bola poznačená mnohými teologickými spormi vo vnútri evanjelických cirkví, ako aj dišputami a konfliktmi s rímskokatolíckymi teológmi. Prednáška ponúka sondu do života a diela Martina Chemnitza (1522-1586), ktorý v tomto období zohral kľúčovú úlohu pre ďalší vývoj evanjelickej církvi a. v., a to nielen v Nemecku ako rodisku reformácie. ( 26. května 2009 v 18.00 hod. v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

listopad

Slavnostní prezentace knihy LUTERÁNI V ČESKÝCH ZEMÍCH V PROMĚNÁCH STALETÍ za účasti autorů: Jiří Justa, Zdeněk R. Nešpora, Ondřeje Matějky (omluven), autor úvodní studie Petra Hlaváčka a spolupracovníků na textu závěrečné kapitoly Martina Grombiříka a Jaroslava Kratky.

Luterské církve dnes tvoří významnou součást celosvětové ekumény. Původní reformní hnutí, které započalo ve Vitemberku vystoupením zbožného augustiniánského mnicha Martina Luthera a v následujících desetiletích a staletích pronikavým způsobem proměnilo život společenství lidu Kristova, našlo ohlas také v Čechách a na Moravě. Přestože se zde nikdy nestalo dominantním jevem, v určitých dějinných obdobích výrazně ovlivňovalo konfesní a kulturní klima zemí v srdci Evropy. Předkládaná publikace se pokouší přiblížit dějinné zvraty, jimiž stoupenci učení Martina Luthera od jeho vzniku až do současnosti u nás procházeli i vnitřní proměny tohoto společenství a je prvním novodobým pokusem o jejich shrnutí vůbec.

Knihu vydala Lutherova společnost za laskavého finančního přispění Česko-německého fondu budoucnosti, organizace Martin-Luther-Bund se sídlem v německém Erlangen, Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Evangelické církve augsburského vyznání v ČR a dalších drobných dárců ( úterý 10. listopadu 2009 v 18.00 hod. v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

2008

únor

Přednáška postgraduálního studenta Univerzity Karlovy v Praze – Evangelické teologické fakulty: Ondřej Macek “…tu knihu jsem dostal od Slováka, který zběhl z panství mezi lutriány… Existovali po bitvě na Bílé hoře v Čechách a na Moravě tajní luteráni?”

Stopy luterské theologie, liturgické praxe, literatury a zbožnosti mezi českými a moravskými tajnými evangelíky v druhé polovině 17. století a v 18. století. ( 21. února 2008 – Lutherova síň při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

2007

březen

Přednáška českého církevního historika: Jiří Just – Blahoslavův překlad Nového zákon aneb inspirace Lutherovou teorií překladu?

Komparace překladatelského postupu Bible u Martina Luthera a překladatele Nového zákona Bible Kralické biskupa Jednoty bratrské Jana Blahoslava ( 27. 3. 2007 – Lutherova síň při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

červen

Přednáška německého církevního historika: Martin Rothkegel – Luther, židé a sobotáři

Skutečnosti a mýty okolo Lutherova antisemitismu nahlížené Lutherovými spisy a vyjádřeními ( 12. 6. 2007 – Lutherova síň při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

říjen

Přednáška amerického teologa: David P. Daniel – Luther a postmodernismus

Autor je docent, vedoucí katedry církevních dějin na Evangelické bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě ( 30. 10. 2007 – Lutherova síň při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

2006

únor

Přednáška amerického luterského teologa: Michael J. Albrecht – Jsme žebráci.

Poslední období Lutherova života v korespondenci mezi ním a jeho ženou ( 21. a 23. 2. 2006 – Velká posluchárna ETF UK v Praze )

červen

Přednáška českého historika: Petr Hlaváček – Evropa, Čechy, křesťanstvo. O

úzkém vztahu mezi křesťanstvím a Evropou a jejich společné identitě s názornou ilustrací na dějinách české církve ( 20. 6. 2006 – Velká posluchárna ETF UK v Praze )

listopad

Přednáška českého muzikologa: Josef Šebesta – Luteránská hudba v Praze do roku 1622

doplněná koncertním vystoupením: Michelle Hradecké (varhany) a Ladislava Kozderky (trubka), kteří měli na programu skladby J. S. Bacha, G. F. Händela a M. A. Charpentiera ( 7. 11. 2006 – chrám sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

2005

červen – Oslavy 475. výročí Augsburského vyznání

Přednáška českého církevního historika: Ota Halama – Luteráni v českých zemích

Přednáška slovenského luterského teologa: Ľubomír Batka – Augsburské vyznání víry