Aktuálně

Jaroslav Vokoun – „Confessio Augustana jako ekumenické vyznání“

17. ledna 2023

Cílem Augsburského vyznání nebylo vyjádřit zvláštnosti víry evangelických sborů, ale naopak demonstrovat shodu jejich víry s obecnou křesťanskou církví všech míst a dob – Confessio Augustana je „confessio catholica“ (Melanchthon). Současně však je tato obecná křesťanská víra vyjádřena ve zvláštní perspektivě – v perspektivě evangelia o ospravedlnění hříšníka nezaslouženou a nezasloužitelnou milostí Boží. Evangeličtí vyznavači v Augsburku i dnešní věřící augsburského vyznání tedy vystupují s nárokem, že AV je zvláštním, ale legitimním výrazem společné křesťanské víry. Uznání tohoto nároku je od druhé poloviny dvacátého století předmětem dialogu mezi římskokatolickou církví a církvemi augsburského vyznání.

Úterý 16. dubna 2024 v 18 hod.
BRNO: Sál Farního sboru ČCE v Brně I, Opletalova ul. č. 6

Kniha: „Dąbrowska, Detlev Schulz, Živný et al. – Ve světě a pro svět“ (Lutheranus 8)

12. září 2023

Lutherova společnost právě vydala svou již 28. publikaci (v edici LUTHERANUS – Studie a texty k teologii a dějinám luterské reformace – svazek 8.): „Sara Dąbrowska, Klaus Detlev Schulz, Tomáš M. Živný et al. – Ve světě a pro svět“ (Lutherova společnost, Praha 2023, 1. vydání, 216 stran, doporučená prodejní cena 299 Kč/EUR 12)

STUDIE
Klaus Detlev Schulz • Missio Dei: Koperníkovský obrat? – Klaus Detlev Schulz • Missio Deia církev – Klaus Detlev Schulz • Missio Dei, teologické vzdělávání a farářská formace – Tomáš M. Živný • potkat Ježíše Krista? – Sara Dąbrowska • obraz ženy‑matky v luterském umění

TEXTY
Jaroslav Vokoun • Může být Lutherova teologická filologie základem interdisciplinárního dialogu s filology? – John J. Bombaro • Konstrukcionismus: Filosofický základ hnutí LGBtQ – John J. Bombaro • Fenomén transgenderu a křestní identita – Jonathan E. Shaw • Jedno poslání, dvě říše a nespočet -nejistot: potýkání se s covidem

Marie Koldinská – „Bílá hora. Mýtus – klišé – tradice“

17. ledna 2023

Přednáška bude věnována „druhému životu“ bitvy na Bílé hoře, tedy proměnám jejího obrazu od roku 1620 až do roku 2022, a to především v umění a publicistice. Soustředíme se na Bílou horu jako modelový příklad schematického výkladu historické události, na identifikování stavebních kamenů bělohorského mýtu a aktualizační potenciál bělohorských motivů. Pokusíme se zodpovědět otázku, čím je Bílá hora dnes, kdy se ocitá mezi tradicí, násilnou aktualizací a hledáním nového obsahu, a proč ji stále potřebujeme.

Úterý 21. února 2023 v 18 hod.
Akademické konferenční centrum [AKC], Husova 4a, Praha 1 – Staré Město

Boris Kořínek – Šo’a v Slovenskom štáte očami evanjelickej cirkvi a.v.

8. listopad 2022

Prednáška skúma vývoj postojov predstaviteľov slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania k protižidovským opatreniam v Slovenskom štáte počas rokov 1939 až 1945. Poslucháčom okrem iného priblíži organizáciu tejto cirkvi, jej pomoc časti perzekvovaným Židom a podmienky, za ktorých boli Židia do tejto cirkvi prijímaní. Zároveň sa v menšej miere zaoberá spôsobom, akým boli Židia pokrstení evanjelickými farármi vnímaní v Slovenskom štáte, a nakoľko ich krst ochránil pred ďalším prenasledovaním.

Úterý 22. listopadu 2022 v 18 hod.
Mathesiova síň (boční vchod s dveřnicemi naproti domu č. 11), V Jirchářích 152/14, Praha 1 – Nové Město

Tomáš Gulán: „Totálnosť Božej aktivity v ľudskej spáse ako základné teologické východisko luteránskej teológie. Lutherov zápas so semi -pelagianizmom / konflikt gnézio-luterstva a filipizmu“

17. dubna 2022

Lutherova společnost Vás zve na přednášku „Totálnosť Božej aktivity v ľudskej spáse ako základné teologické východisko luteránskej teológie. Lutherov zápas so semi -pelagianizmom/konflikt gnézio-luterstva a filipizmu „, kterou prosloví Tomáš Gulán v úterý 17. května 2022 od 18 hod. v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském (V Jirchářích 152/14, Praha 1).

Martin Luther sa údajne krátko pred svojou smrťou vyjadril, že zo všetkých jeho spisov sú hodné zachovania iba dva – De Servo Arbitrio (O neslobodnej vôli, 1525) a Katechizmy (1529). V De Servo Arbitrio chváli svojho oponenta, irenistu Erazma Rotterdamského, za to, že práve on vo svojom útoku na Lutherovo učenie odhalil základný bod zlomu, bod, na ktorom sa točí kresťanské učenie o ľudských zásluhách vs. Božej milosti. Kým Luther kritizuje scholastikov (už od raných dišpút v rokoch 1516-1518), že títo často len mudrovali a teologizovali, je vďačný Erazmovi, že poukázal na tématiku ľudskej slobody vo vzťahu k Božej milosti. A napriek tomu, že takmer v ničom s Erazmom nesúhlasí, tento mu dal príležitosť riadne a do hĺbky vysvetliť to, čo rozumel pod konceptom sola gratia. Následne v Katechizmoch, predovšetkým vo výklade Kréda, Luther pracuje s teologickým pasívom a pripisuje totálnosť spásy výlučne Božiemu konaniu. Teologicky používa „zlú gramatiku“ na zdôraznenie učenia o Božej aktívnej spravodlivosti a spáse hriešnika jedine z Božej milosti. To isté sa udeje aj o polstoročie neskôr pri formulovaní evanjelického učenia o dedičnom hriechu a ľudskej slobode. Aj autori Formuly Svornosti (1577), článkov 1 a 2, využívajú aktívne a pasívne slovesá, keď vysvetľujú a sumarizujú evanjelickú teológiu a nanovo reagujú na vnútorné rané zápasy luteranizmu, ktorý sa začal odvracať od totálnosti Božej aktivity v prospech ľudskej spolupráce na dosiahnutí spásy. Keďže Luther aj gnézio-luteránska vetva toto vnímala ako ohrozujúce celé evanjelium, bolo potrebné zareagovať novým teologickým jazykom.

Tomáš Gulán, absolvent EBF UK v Bratislave (2002), po štúdiu pokračoval ako asistent na Katedre systematickej teológie a na ročnom študijnom pobyte na Luther Seminary, St. Paul, MN, s dôrazom na štúdium Luthera a Knihy svornosti. Od roku 2005 pôsobil na Biblickej škole v Martine ako učiteľ kresťanskej vierouky, následne ako asistent na Katedre náboženských štúdií Žilinskej univerzity. Od roku 2012 pôsobí ako učiteľ náboženstva na Evanjelickej spojenej škole v Martine a ako koordinátor práce s verejnosťou a zahraničím, kde má na starosti školské bohoslužby a školské sociálne projekty.

Přednáška: Jerzy Sojka – Svobodní v Kristu, my měníme svět

15. dubna 2022

Lutherova společnost ve spolupráci s Evangelickou církví augsburského vyznání v ČR Vás zve na přednášku, která se bude konat v úterý 19. 4. 2022 v 18 hod. viz příloha.

Kniha: „Marek Říčan – C. F. W. Walther. Obhájce luterství“

4. března 2022

Lutherova společnost právě vydala svou již 27. publikaci „Marek Říčan – C. F. W. Walther. Obhájce luterství“ (Lutherova společnost, Praha 2022, 1. vydání, 216 stran, doporučená prodejní cena 299 Kč/EUR 12).

Kniha „C. F. W. Walther. Obhájce luterství“představuje zakladatele a teologa Luterské církve – missourské synody z hlediska jeho života, díla a teologie. Obsahuje stať o jeho přednáškách o rozlišování Zákona a evangelia a čtyři jeho texty, které čtenáři umožní seznámit se s jeho základními důrazy a s jeho zápasem o čisté luterské učení. Jeho postoje a jednání, kdy překonával překážky v novém prostředí, rozvinul svůj potenciál a zúročil možnosti nejvyšších funkcí, které v církvi zastával, k jejímu povznesení a ke službě národu, jsou inspirací i dnes. Tou je rovněž jeho úsilí zachovat si svou konfesní identitu a poukazovat na její obsahovou hodnotu tváří v tvář různým ideovým proudům a společenským pohybům.

C. F. W. Walther (1811–1887) byl německý luterský farář, který opustil svou vlast a spolu se stovkami krajanů odešel do USA, aby tam mohl bez překážek žít svou víru a sloužit podle své konfese. Stál u zrodu a u kormidla Luterské církve – missourské synody. Dále byl profesorem a prezidentem jejího semináře v Saint Louis a duchovním čtyř sborů. Pracoval neúnavně a obětavě v nelehkých podmínkách. Zasloužil se o formování své církve a několika generací bohoslovců, spolupracoval s dalšími luterskými denominacemi. Ve své činnosti hlásal luterské učení, nabádal k věrnosti jemu a biblické zvěsti evangelia, vymezoval se vůči nauce jiných církví, včetně luterských. Je autorem desítek děl. Zmiňme jeho knihu o rozlišování Zákona a evangelia, The Proper Distinction Between Law and Gospel. mnohé jeho spisy vycházejí i v současnosti. Byl jedním z nejvýznamnějších představitelů amerického luteranismu 19. století.

Přednáška: Sara Dąbrowska „Obraz ženy-matky v luteránském umění“ (středa 29. 3. 2022, 18.00 v AKC)

19. února 2022

Lutherova společnost a Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR zvou na přednášku, kterou prosloví Sara Dąbrowska na téma „Obraz ženy-matky v luteránském umění“. Přednáška se bude konat v úterý 29. března 2022 od 18 hod. v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1).

Navzdory rozšířenému názoru o negativním postoji protestantů k Matce Boží se Marie velmi často objevuje jak v teologických úvahách, tak i v luteránském umění. Přednáška se zaměřuje na mariánskou ikonografii v luteránském umění, na její teologické zdroje a charakteristiky. Diskutována budou témata intimních scén Panny Marie s Dítětem, která ji představí jako ženu blízkou muži, stejně jako obrazy ilustrující biblické příběhy a motivy (Zákon a Milost nebo Mariina rodina). Přednáška je úvodem do luteránské mariánské ikonografie a literatury, umožňuje porovnat teologické učení se skutečnou náboženskou praxí a reprezentací v umění. Ukazuje také důležitou roli Panny Marie v protestantské teologické a umělecké interpretaci.

Přednáška se bude konat ve středu 29. března 2022 od 18.00 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1).

Přednáška Prof. Tomáše Nejeschleby „Jan Jesenský, luterán, renesanční Evropan a jeho myšlenkový svět“ (středa 20. 10. 2021, 18.30 v AKC)

29. září 2021

Lutherova společnost a Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR ve spolupráci s Evangelickou církví augsburského vyznání v ČR zvou na přednášku, kterou prosloví Prof. Tomáš Nejeschleba na téma „Jan Jesenský, luterán, renesanční Evropan a jeho myšlenkový svět“.

Přednáška prof. Mikulce „Dopady Bílé hory…“ (úterý 8. 6. 2021 od 18 h.).

21. května 2021

Lutherova společnost a Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR ve spolupráci s Evangelickou církví augsburského vyznání v ČR zvou na přednášku, kterou prosloví prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR) na téma „Dopady Bílé hory na společnost v českých zemích: exekuce, konfiskace, rekatolizace“.